ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 احسان  طاقه باف دانشجو ثبت نام قطعی
 2 سیده ساره  طاهرستوده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 3 نرگس  طاهرشمس اپتومتريست-کارشناس ب-1164 ثبت نام قطعی
 4 زهرا  طاهرنژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 نیلوفر  طاهری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 حکیمه  طاهری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 7 آزاده  طاهری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب1861 ثبت نام قطعی
 8 رضا  طاهری اپتومتريست-کارشناس ب 538 ثبت نام قطعی
 9 مینا  طاهری فهیم اپتومتريست-کارشناس 2036 ثبت نام قطعی
 10 امیرحسین  طاهریان دانشجو ثبت نام قطعی
 11 سیدمرتضی  طباطبایی یزدی اپتومتريست-کارشناس 1493_ب ثبت نام قطعی
 12 عبداله  طبرستانی اپتومتريست-کارشناس 479 ثبت نام قطعی
 13 علی  طلائی اپتومتريست-کارشناس 1976 ثبت نام قطعی
 14 نیلوفر  طهرانچی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 15 آذر  طهماسبی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-586 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:15


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره