ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 بنت الهدی  ظهرابی اصل اپتومتريست-کارشناس ب907 ثبت نام قطعی
 2 بهروز  ظهوریان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-442 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:2


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره