ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 اعظم السادات  واحد اپتومتريست-کارشناس ب_357 ثبت نام قطعی
 2 ولی اله  واشقانی فراهانی اپتومتريست-کارشناس ب-677 ثبت نام قطعی
 3 غلامحسین  واعظ اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 نازیلا  واعظ زاده اپتومتريست-کارشناس ب186 ثبت نام قطعی
 5 محمدباقر  واعظی دهنوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 علی  واعظی دهنوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 عادل  واقفي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 مرضیه  وامقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 تکتم  وردکار اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 10 فرشته  ورشوساز اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 11 زهرا  وزیری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 فاطمه  وصلتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 ریحانه  وطن دوست اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1561 ثبت نام قطعی
 14 امیر هوشنگ  وطن دوست اپتومتريست-کارشناس 1415 ثبت نام قطعی
 15 جواد  وفائی مهر اپتومتریست-کارشناسی ارشد 63 ثبت نام قطعی
 16 مهرناز  ولدخان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1332 ثبت نام قطعی
 17 نغمه  ولی پور اپتومتريست-کارشناس 1477_ب ثبت نام قطعی
 18 ریحانه  وهابی اپتومتريست-کارشناس ب-913 ثبت نام قطعی
 19 فاطمه  ویس کرمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 20 حمزه  ویسی اپتومتريست-کارشناس ب1954 ثبت نام قطعی
 21 یعقوب  ویسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 سجاد  ویسی سرچمی اپتومتريست-کارشناس 1417 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:21


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره