ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سپیده  جابری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 عالیه  جاذبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 محمد  جاوید اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 داوود  جبارنژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 محمود  جباروند چشم پزشک ثبت نام قطعی
 6 محمد  جباری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 علیرضا  جباری فرد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-260 ثبت نام قطعی
 8 سمیه  جدی اپتومتريست-کارشناس 1216 ثبت نام قطعی
 9 خسرو  جدیدی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 10 زهرا  جعفرزاده اپتومتريست-کارشناس ب???? ثبت نام قطعی
 11 طناز  جعفرزاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-463 ثبت نام قطعی
 12 رضا  جعفرزاده اپتومتريست-کارشناس 2027-ب ثبت نام قطعی
 13 ابراهیم  جعفرزاده پور اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 14 مسعود  جعفرزاده شيخ اپتومتريست-کارشناس 1117 ثبت نام قطعی
 15 ساناز  جعفري اپتومتريست-کارشناس 2396 ثبت نام قطعی
 16 ماه نسا  جعفري اپتومتريست-کارشناس ب-579 ثبت نام قطعی
 17 فاطمه  جعفرى مزرعه يزدى اپتومتريست-کارشناس ب297 ثبت نام قطعی
 18 فرشته  جعفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 حسین  جعفری اپتومتريست-کارشناس 1961 ثبت نام قطعی
 20 آسیه  جعفری اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1098 ثبت نام قطعی
 21 سعید  جعفری اپتومتريست-کارشناس 1212 ثبت نام قطعی
 22 فهیمه  جعفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 23 مهناز  جعفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 24 نیلوفر  جعفری زاده اپتومتريست-کارشناس ب2112 ثبت نام قطعی
 25 غزاله  جعفری یگانه اپتومتريست-کارشناس ب-1004 ثبت نام قطعی
 26 محمد  جلال زاده اپتومتريست-کارشناس 2118 ثبت نام قطعی
 27 مژگان  جلالپور بارفروش اپتومتريست-کارشناس ب-529 ثبت نام قطعی
 28 مهناز  جلالی اپتومتريست-کارشناس 1343 ثبت نام قطعی
 29 حسن  جلالی ورنامخواستی اپتومتريست-کارشناس ب-546 ثبت نام قطعی
 30 سعید  جلیلی جهرمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 مژگان  جمالزهی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب973 ثبت نام اولیه
 32 فاطمه  جمالی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 33 علیرضا  جمالی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب - 2033 ثبت نام قطعی
 34 نرگس  جمشیدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 35 رضا  جمعه زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 36 سميرا  جناني اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 37 حورا  جنیدی جعفری اپتومتريست-کارشناس ب/???? ثبت نام قطعی
 38 زهرا  جهان مهين اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 سجاد  جهانتیغ اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 علی  جهاندیده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 41 جهانگیر  جهانگیری جامه بزرگی اپتومتريست-کارشناس 2170 ثبت نام قطعی
 42 علی  جهانی اپتومتريست-کارشناس ب-1043 ثبت نام قطعی
 43 تکتم  جهانیان اپتومتريست-کارشناس ب 198 ثبت نام قطعی
 44 مهرانه سادات  جواد موسوي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 45 صبا  جوادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 46 سحر  جوادیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 فررزانه  جوان اپتومتريست-کارشناس 378 ثبت نام قطعی
 48 مریم  جواهری اپتومتريست-کارشناس 1435ب ثبت نام قطعی
 49 علی اکبر  جودی اپتومتريست-کارشناس ب-283 ثبت نام قطعی
 50 اشکان  جولایی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 51 پیمان  جویا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:50


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره