کمیته علمی

- دکتر فرشاد عسکری زاده
- دکتر محمود جباروند
- دکتر محمدرضا زرین 
- دکتر مهدی خداپرست 
- پروفسور ابراهیم جعفر زاده پور
- دکتر مصطفی سلطان سنجری 
- دکتر سمیرا حیدریان
- دکتر محمد رضا اکبری
- دکتر حامد مومنی مقدم


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره