ساختار کنگره

رئیس کنگره:  عسگر دوستدار

 

دبیر علمی کنگره:  دکتر پیام نبوتی

 

دبیر اجرایی کنگره: ناصر صادق پور

 

 

مسئول برنامه علمی کنگره: 

 

 

مسئول شرکت های حامی:

 اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره