کمیته اجرایی

- آقای ناصر صادقپور مرادی
- خانم آلاله آذر
- خانم ندا قندی
- خانم بهاره قلیزاده
- خانم الهام ریاضی خواه
- خانم شیدا عبداله زاده
- خانم خدیجه احمدی
- آقای مهندس احسان رضایی


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره