ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سيده سحر  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس 725 ثبت نام اولیه
 2 آسیه  احصایی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 3 نیلوفر  احمدخان بیگی اپتومتريست-کارشناس 1673 ثبت نام اولیه
 4 فریبا  احمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2037 ثبت نام اولیه
 5 نرگس  اخگر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 6 محسن  اخگری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 7 هادی  استادی مقدم اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 8 سپیده  اسدی دانشجو ثبت نام اولیه
 9 عنایت اله  اسروش اپتومتریست-کارشناسی ارشد 451 ثبت نام اولیه
 10 علیرضا  اسماعیل جلوداری دانشجو ثبت نام اولیه
 11 امیر  اسهرلوس اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 12 مزگان  الوندی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1610 ثبت نام اولیه
 13 محمدعلی  امری اپتومتريست-کارشناس 3 ثبت نام اولیه
 14 فاطمه  امیرقلی اپتومتريست-کارشناس 410 ثبت نام اولیه
 15 زکریا  امینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 16 فاطمه  امینی فرد دانشجو ثبت نام اولیه
 17 شادی  اکبریان نیا کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 18 پرویز  ایزدیار اپتومتريست-کارشناس ب642 ثبت نام اولیه
 19 مژگان  بازدار اپتومتريست-کارشناس 349ب ثبت نام اولیه
 20 سعید  باقری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-329 ثبت نام اولیه
 21 شیوا  باقری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1348 ثبت نام اولیه
 22 سیروس  بختیاری اپتومتريست-کارشناس 502 ثبت نام قطعی
 23 مهرداد  برون دانشجو ثبت نام اولیه
 24 هفغهفغهالنلان  بلدبتتفغتغفت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 25 فاطمه  بهادران باغدربانی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 26 ملیحه  بهادری اپتومتريست-کارشناس ب-1956 ثبت نام اولیه
 27 ثمین  بهبودی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 مرتضی  بهره یی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 29 زهراالسادات  بهشتی زاده بافقی دانشجو ثبت نام اولیه
 30 آريا  بويه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 31 مژگان  پاک بین کاندیدای دکترای اپتومتری ب- 1296 ثبت نام اولیه
 32 فرزانه  پرافشای اپتومتريست-کارشناس 2057 ثبت نام اولیه
 33 کبری  پورجم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1652-ب ثبت نام اولیه
 34 الهام  تنباکویی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-328 ثبت نام اولیه
 35 ناصر  جاویدفر اپتومتريست-کارشناس ب:1836 ثبت نام اولیه
 36 ابراهیم  جعفرزاده پور اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 37 مسعود  جعفرزاده شيخ اپتومتريست-کارشناس 1117 ثبت نام اولیه
 38 علیرضا  جعفری اپتومتریست-کارشناسی ارشد 983 ثبت نام قطعی
 39 نازیلا  جلیلی تفتی اپتومتريست-کارشناس 1585 ثبت نام اولیه
 40 مژگان  جمالزهی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب973 ثبت نام اولیه
 41 علیرضا  جمالی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب - 2033 ثبت نام اولیه
 42 حورا  جنیدی جعفری اپتومتريست-کارشناس ب/???? ثبت نام قطعی
 43 صبا  جوادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 44 اشکان  جولایی دانشجو ثبت نام اولیه
 45 ارکان  چوپانی اپتومتريست-کارشناس 1990 ثبت نام اولیه
 46 نگار  چیت ساز اپتومتريست-کارشناس ب 1457 ثبت نام اولیه
 47 محبوبه  حاتمی کندری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 48 کاوه  حدادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 49 حسین  حسنخان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 50 محمدعلی  حسنی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 51 سعیده  حسین منی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 485 ثبت نام اولیه
 52 سیدرفیع  حسینی کاندیدای دکترای اپتومتری 68 ب ثبت نام قطعی
 53 بهر ا م  حسینی دانشجو ثبت نام اولیه
 54 بهاره  حقیقیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 55 علیرضا  حمزه اپتومتريست-کارشناس ب-25 ثبت نام اولیه
 56 فاتح  حمیدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2080 ثبت نام اولیه
 57 زهرا  حیدری کاندیدای دکترای اپتومتری ب-84 ثبت نام اولیه
 58 محمود  حیدری اپتومتريست-کارشناس ب399 ثبت نام اولیه
 59 سمیرا  حیدریان اپتومتریست-دکترای تخصصی 1130-ب ثبت نام اولیه
 60 لادن  خاقاني اپتومتريست-کارشناس ب98 ثبت نام اولیه
 61 الهه  خان پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 62 محمد  خجسته لزرجان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 63 مسعود  خرمی نژاد کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 64 نوید  خطایان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 65 حسین  خیرخواه اپتومتريست-کارشناس ب-1761 ثبت نام اولیه
 66 سید محمد ازاد  دادگستر اپتومتريست-کارشناس 253 ثبت نام اولیه
 67 مریم  دادک اپتومتريست-کارشناس ب 62 ثبت نام اولیه
 68 بهناز  دانشفر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 69 نورالدین  دانشور هشجین اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 70 شهیار  داوری اپتومتريست-کارشناس ب-1099 ثبت نام اولیه
 71 فرزانه  دهقانیان نصرآبادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1907 ثبت نام اولیه
 72 طیبه  دوابی اپتومتريست-کارشناس ب 9 ثبت نام قطعی
 73 عسگر  دوستدار رزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-831 ثبت نام قطعی
 74 فرزانه  دیرکوند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 75 منصور  راد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1234567 ثبت نام اولیه
 76 سعید  رحمانی اپتومتريست-کارشناس 370 ثبت نام اولیه
 77 حسین  رحمتی اپتومتريست-کارشناس 173 ثبت نام اولیه
 78 زانیار  رحمنی اپتومتريست-کارشناس 1126 ثبت نام اولیه
 79 سعید  رحمنی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 80 رودابه  رحمنی اپتومتريست-کارشناس ب490 ثبت نام اولیه
 81 محمدرضا  رحیمی اپتومتريست-کارشناس ب 1970 ثبت نام اولیه
 82 اناهیتا  رسولی اپتومتريست-کارشناس 1426 ثبت نام اولیه
 83 نگین  رشیدیان دزفوای اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 84 احسان  رضایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 85 سحر  رنجبر اپتومتريست-کارشناس ب-2063 ثبت نام اولیه
 86 علی  روحی دورجون اپتومتريست-کارشناس ب 1771 ثبت نام اولیه
 87 ایمان  رونقی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 88 اطهر  زارعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 927-ب ثبت نام اولیه
 89 محمدرضا  زرین اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام اولیه
 90 زهرا  زرین اعظمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1709 ثبت نام اولیه
 91 رضا  زمانی اپتومتريست-کارشناس ب_159 ثبت نام اولیه
 92 اکرم  زنده دل اپتومتريست-کارشناس 1598 ثبت نام اولیه
 93 محمد  زنگویی دانشجو ثبت نام اولیه
 94 وحید  سروراحمدی اپتومتريست-کارشناس ب 109 ثبت نام اولیه
 95 محمد علی  سلطانی اپتومتريست-کارشناس 553 ثبت نام اولیه
 96 رضا  سلیمان نژاد اپتومتریست-دکترای حرفه ای 886 ثبت نام اولیه
 97 سیده صدیقه  سلیمی اپتومتريست-کارشناس ب7814 ثبت نام اولیه
 98 مسعود  سیاه کمری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1898 ثبت نام اولیه
 99 نرگس  سیدان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 100 علی  سیف اله پور اپتومتريست-کارشناس 603 ثبت نام اولیه
 101 علی  سیفی اپتومتريست-کارشناس ب508 ثبت نام قطعی
 102 احسانه  شارق اپتومتريست-کارشناس 2236 ثبت نام اولیه
 103 علیرضا  شایسته پور اپتومتريست-کارشناس 561 ثبت نام اولیه
 104 سید مهدی  شبانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 105 اکرم  شجاعت مفرد اپتومتريست-کارشناس ب706 ثبت نام اولیه
 106 نادیا  شجاعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-39 ثبت نام اولیه
 107 شهرزاد  شرافت اپتومتريست-کارشناس 826ب ثبت نام اولیه
 108 فرشته  شريفي اپتومتريست-کارشناس ب309 ثبت نام قطعی
 109 محمد حسین  شریف دانشجو ب104 ثبت نام اولیه
 110 شکراله  شفائی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب555 ثبت نام اولیه
 111 علی اکبر  شفیعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 112 فرشاد  شفیعی اپتومتريست-کارشناس 1924 ثبت نام اولیه
 113 رويا  شمس احمدي اپتومتريست-کارشناس ب1651 ثبت نام اولیه
 114 فرخنده  شهری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 115 فرشته  شکراله زاده کاندیدای دکترای اپتومتری 1768ب ثبت نام قطعی
 116 محمدرضا  شیرازی رستمی اپتومتريست-کارشناس 483 ثبت نام اولیه
 117 زینب  صائغ اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 118 ناصر  صادق پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 119 مسعود  صادقی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام اولیه
 120 مهرداد  صادقی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1846 ثبت نام اولیه
 121 عاطفه  صادقی اپتومتريست-کارشناس 1969 ثبت نام اولیه
 122 علی  صارمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 123 صدیقه السادات  صحرایی جمال الدین کلایی اپتومتريست-کارشناس 894ب ثبت نام اولیه
 124 سید صابر  صحیح النسب اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1746 ثبت نام اولیه
 125 شباب  صدیقی اپتومتريست-کارشناس 1404 ثبت نام قطعی
 126 هاتف  صیاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 127 زهرا  طاهرنژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 128 فاطمه  طاهری اپتومتريست-کارشناس ب-953 ثبت نام اولیه
 129 نیلوفر  طهرانچی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 130 بهروز  ظهوریان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-442 ثبت نام اولیه
 131 علی  عامری اپتومتريست-کارشناس ب-28 ثبت نام اولیه
 132 سعید  عباس آبادی اپتومتريست-کارشناس 347 ثبت نام اولیه
 133 محمد  عباسی جعفرلو دانشجو ثبت نام اولیه
 134 علی  عباسی مهرآبادی دانشجو ثبت نام اولیه
 135 آرش  عباسی نتاج اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 136 محمد مهدی  عبدالهی آرانی اپتومتريست-کارشناس ب300 ثبت نام اولیه
 137 فرهاد  عبدی اپتومتريست-کارشناس ب-1069 ثبت نام اولیه
 138 عبدالله  عبدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 139 سعید  عبدی کاندیدای دکترای اپتومتری 1501 ثبت نام اولیه
 140 سمیرا  عطاکویی اپتومتريست-کارشناس 2488 ثبت نام اولیه
 141 عباس  عظیمی خراسانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 142 اعظم  علوانی حریه کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 143 كيميا  عليمرداني اپتومتريست-کارشناس 2106-ب ثبت نام اولیه
 144 عباس  عوض زاده اپتومتريست-کارشناس ب-1945 ثبت نام اولیه
 145 عبداله  فرزانه کاندیدای دکترای اپتومتری 374-ب ثبت نام قطعی
 146 رمیصا  فرساد اپتومتريست-کارشناس 993 ثبت نام اولیه
 147 مژده  فرهمند فرزانه اپتومتريست-کارشناس 243 ثبت نام اولیه
 148 فدرا  فروزش اپتومتريست-کارشناس ب-188 ثبت نام قطعی
 149 سمیرا  فروزش نیا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1629 ثبت نام اولیه
 150 نرگس  فیروزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 151 ثریا  قادری اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1918 ثبت نام اولیه
 152 محدثه  قبادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 153 مسعود  قربانيان اپتومتريست-کارشناس ب-2261 ثبت نام اولیه
 154 مرضیه  قنبری اپتومتريست-کارشناس 1046_ب ثبت نام اولیه
 155 بلدا  قنواتی اپتومتريست-کارشناس ب-667 ثبت نام اولیه
 156 راضيه  كاظمي اپتومتريست-کارشناس ب-2415 ثبت نام اولیه
 157 امیر  گلمکانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 158 بهروز  مالکی اپتومتریست-دکترای تخصصی ب-181 ثبت نام اولیه
 159 منصور  مجتهدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 160 منیره  محجوب اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام اولیه
 161 مهری  محسنی اپتومتريست-کارشناس 601 ثبت نام اولیه
 162 محمدرضا  محمدعلیها اپتومتريست-کارشناس 397 ثبت نام قطعی
 163 جواد  محمدنژاد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب162 ثبت نام اولیه
 164 محمد  محمديان نيا اپتومتريست-کارشناس ب-1510 ثبت نام اولیه
 165 مهدی  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_65 ثبت نام اولیه
 166 محمود  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1105_ب ثبت نام اولیه
 167 افشین  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 168 بهمن  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 169 علی  محمودنیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 170 نادر  مرادزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 171 ابوالفضل  مرادی اپتومتريست-کارشناس 658 ثبت نام اولیه
 172 فاطمه  مرادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب- 2381 ثبت نام اولیه
 173 عبدالحمید  مرادی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-350 ثبت نام اولیه
 174 راحله  مروج کاندیدای دکترای اپتومتری ب-979 ثبت نام اولیه
 175 زکیه  مشایخی دانشجو ثبت نام اولیه
 176 ناصر  مصری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 177 نرگس  مصلحی مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 83 ثبت نام قطعی
 178 سولماز  مطاعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2317 ثبت نام اولیه
 179 محمد رضا  مظفری اپتومتريست-کارشناس ب-564 ثبت نام اولیه
 180 محمد  معیت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 180 ثبت نام قطعی
 181 احمد  مغاری اپتومتريست-کارشناس ب12 ثبت نام اولیه
 182 نسرین  مقدس شریف کاندیدای دکترای اپتومتری 1531 ثبت نام اولیه
 183 جواد  ملایی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 184 زهرا  منوچهری اپتومتريست-کارشناس 1252-ب ثبت نام اولیه
 185 نسرین  مهدی پور اپتومتريست-کارشناس 653_ب ثبت نام قطعی
 186 شهرزاد  موثق نکونام اپتومتريست-کارشناس b 272 ثبت نام قطعی
 187 زهراسادات  موسوی اپتومتريست-کارشناس 376ب ثبت نام اولیه
 188 سید محمد  مومنی شکتایی اپتومتريست-کارشناس 672-ب ثبت نام اولیه
 189 شهين  ميرابا اپتومتريست-کارشناس 1104ب ثبت نام قطعی
 190 نسرین  مکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-965 ثبت نام اولیه
 191 نسرین سادات  میر مهدی کمجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 192 لیلا  میرزائی صبا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1905 ثبت نام اولیه
 193 علی  میرزاجانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 194 مینا  میرزادگان اپتومتريست-کارشناس ب-1236 ثبت نام اولیه
 195 زهره  میری اپتومتريست-کارشناس ب-411 ثبت نام اولیه
 196 نرگس  مینایی پور اپتومتريست-کارشناس 1725 ثبت نام اولیه
 197 فرشاد  ناروئی اپتومتريست-کارشناس ب_783 ثبت نام اولیه
 198 فروزان  ناروئی نوری کاندیدای دکترای اپتومتری ب-1878 ثبت نام اولیه
 199 پیام  نبوتی اپتومتریست-دکترای تخصصی 1690 ثبت نام قطعی
 200 رضا  نجارصفری اپتومتريست-کارشناس 2487 ثبت نام اولیه
 201 محمد علی  نخعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 202 جلال  نصرتی اپتومتريست-کارشناس ب-1882 ثبت نام اولیه
 203 عصمت  نظام اپتومتريست-کارشناس ب388 ثبت نام اولیه
 204 محمدرضا  نظری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 205 تقی  نقدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 206 فرشته  نوبهاری اپتومتريست-کارشناس 1357_ب ثبت نام اولیه
 207 لیلا  نوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 208 مينا  نيكروان باجگيران اپتومتريست-کارشناس ب177 ثبت نام اولیه
 209 فاطمه  هاشمی اپتومتريست-کارشناس 1165-ب ثبت نام اولیه
 210 جواد  هرویان اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 211 اسعد  همامی دانشجو ثبت نام اولیه
 212 ولی اله  واشقانی فراهانی اپتومتريست-کارشناس ب-677 ثبت نام اولیه
 213 فاطمه  وصلتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 214 اکبر  کرمی اپتومتريست-کارشناس ب-947 ثبت نام اولیه
 215 فاطمه  کریمی دانشجو ثبت نام اولیه
 216 فرشید  کریمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2125 ثبت نام اولیه
 217 محمدرضا  کریمی فرد اپتومتريست-کارشناس ب-54 ثبت نام قطعی
 218 شکیب  کشاورز رهبر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 219 مسلم  کمانگر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 220 زهرا  کمری راد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 221 هاله  کنگری اپتومتریست-دکترای تخصصی 2086 ثبت نام قطعی
 222 نازیلا  کوپال اپتومتريست-کارشناس ب-400 ثبت نام اولیه
 223 محمدرضا  یاری قلی اپتومتريست-کارشناس ب531 ثبت نام اولیه
 224 نگاره  یزدانی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 225 رضا  یوسفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 226 عباسعلی  یکتا اپتومتریست-دکترای تخصصی ب-836 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:47برنامه کنگره

در این کنگره شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی: 24 اسفند 98

پایان ثبت نام آنلاين:28 تير 99

درباره کنگره

بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

اطلاعیه انجمن علمی اپتومتری ایران
قابل توجه همکاران محترم اپتومتریست در سراسر کشور با سلام و تقدیم احترام و آرزوی سلامتی شما عزبزان و خانواده های محترم همانطور که مستحضرید، انجمن علمی اپتومتری ایران هر ساله با همکاری گروه های آموزشی اپتومتری دانشگاههای علوم پزشکی و دیگر تشکلها ادامه خبر ...

سخن رئیس کنگره
با سلام و تقدیم احترام خدمت همه اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان عرصه علم و حرفه اپتومتری، پیش از هر چیز سلامتی و تندرستی تک تک شما بزرگواران را در این شرایط بحرانی بیماری ویروس کووید 19 از خداوند منان مسئلت می نمایم. بیست و سومین کنگره ادامه خبر ...

پیام دبیر علمی کنگره
عرض سلام و ادب خدمت اساتید و همکاران اپتومتریست با آرزوی عنایت خداوند متعال در بهبود شرایط کنونی و آرزوی سلامتی تمامی عزیزان احتراما به استحضار می رساند بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران از تاریخ اول الی سوم مرداد ماه سال جاری د ادامه خبر ...

پیام دبیر اجرایی کنگره
خدای عزوجل را سپاس که در همه حال حاضر و ناظر اعمال ماست. اساتید اندیشمند همکاران گرامی عزیزان همراه کنگره سالیانه انجمن علمی اپتومتری ایران بی تردید بزرگترین همایش علمی اپتومتری است، و طی سه دهه با همکاری تشکل های اپتومتری سراسر کشور بر ادامه خبر ...

فراخوان ارسال خلاصه مقالات
ارسال خلاصه مقاله به بیست و سومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران تا تاریخ 10اردیبهشت 1399 امکان پذیر خواهد بود. پژوهشگرانی که تمایل به ارسال خلاصه مقاله جهت کنگره را دارند، لازم است به نکات ذیل توجه فرمایند: 1. خلاصه مقالات باید به صورت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره