ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سیده سکینه  تقی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-379 ثبت نام اولیه
 2 منصور  راد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1234567 ثبت نام اولیه
 3 نرجس  رستگار پناه اپتومتريست-کارشناس 1715 ثبت نام اولیه
 4 سانیا  شجاعی اپتومتريست-کارشناس 517-ب ثبت نام اولیه
 5 فرزانه  فتاحی بافقی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:43


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره