ثبت نام شدگانردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظامناهار روز اولناهار روز دومناهار روز سوموضعیت ثبت نام
 1 زهرا  آتشگران اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 2 سمیه  آجورلو اپتومتريست-کارشناس 756 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 3 مریم  آخوندنژاد اپتومتريست-کارشناس ب 970 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 4 جاوید  آرمان پور اپتومتريست-کارشناس ب_200 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 5 فاطمه  آزاد شهرکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1900 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 6 بیژن  آزاد میرنی اپتومتريست-کارشناس 843ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 7 نسرین  آزادپور اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 8 روشنک  آزادروش اپتومتريست-کارشناس ب-1522 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 9 عاطفه  آسیابانها اپتومتريست-کارشناس ب1767 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 10 الهام  آسیایی اپتومتريست-کارشناس 1627-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 11 فائزه  آقازاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 12 نسرین  آقایی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-914 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 13 زهرا  آقایی اپتومتريست-کارشناس ب403 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 14 زهرا  آمری گلستان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1205 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 15 راضیه  آهنگرانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 618 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 16 سيده سحر  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس 725 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 17 فهيمه  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس ب-2258 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 18 سیما  ابراهیم زاده بابکی اپتومتريست-کارشناس 2347 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 19 مهسا  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 20 ابوالقاسم  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس 1813 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 21 زهرا  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ب-2171 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 22 بهاره  ابوالوفایی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 23 نوراله  ابول زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 24 مهین  احسانی فر اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 25 فاطمه  احمدزاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 26 پیمان  احمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 27 فریبا  احمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2037 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 28 رقیه  احمدی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 29 زینب  احمدی سعادت آبادی اپتومتريست-کارشناس ب1102 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 30 اسیه  احمدی نورالدین وند اپتومتريست-کارشناس 2147 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 31 نرگس  اخگر اپتومتریست-کارشناسی ارشد دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 32 سمیرا  اخلاصی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 33 بهاره  ادهمی اپتومتريست-کارشناس 363 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 34 پروین  ارمیون اپتومتريست-کارشناس 1697 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 35 نجمه  ازادبخت اپتومتريست-کارشناس 1020 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 36 ویدا  ازادطلب اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 37 محمد  اساسي اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 38 فاطمه  استرکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 39 محمدحسین  استرکی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 40 حسن  استيري اپتومتريست-کارشناس ب902 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 41 محمد حسین  اسدی اپتومتريست-کارشناس ب 250 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 42 سپیده  اسدی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 43 نیر  اسدی عراقی اپتومتريست-کارشناس 998ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 44 سبحان  اسلام نیا اپتومتريست-کارشناس 2128 ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 45 علیرضا  اسماعیل جلوداری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 46 ابراهیم  اسماعیل زاده اپتومتريست-کارشناس 193 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 47 مهرداد  اسماعیلی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1258 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 48 احسان  اسماعیلی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 49 حوریه  اسکندرنژاد اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 50 ساغر  اسکوئی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 51 فرهاد  اشوری اپتومتريست-کارشناس ب-524 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 52 زهرا  اصغررضایی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 53 علیرضا  اصغری اپتومتريست-کارشناس ب-189 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 54 مهدی  اصغری ابواسحق اپتومتريست-کارشناس ب-1712 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 55 ندا  اصغری ام اباد اپتومتريست-کارشناس 1974 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 56 فائزه  اصغریان شیخی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 57 سید محمد  اصفهانی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 58 مسلم  اصلانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2157 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 59 زهره سادات  اطیابی اپتومتريست-کارشناس 952_ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 60 مهدى  اعظم اپتومتريست-کارشناس ب47 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 61 علی اکبر  افچنگی اپتومتريست-کارشناس ب-42 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 62 زهره  افخمی اپتومتريست-کارشناس k-1225 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 63 رومینا  افرندنیا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2457 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 64 زهرا  اقابابایی اپتومتريست-کارشناس ب1081 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 65 بشیر  اقبال اپتومتريست-کارشناس 1834 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 66 امنه  اقبالی زارچ اپتومتريست-کارشناس 1518 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 67 كورش  اكبري پور اپتومتريست-کارشناس 356ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 68 نگین  البرزی اپتومتريست-کارشناس 1959 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 69 بهناز  اللهياري اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 70 محمد  الماسی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 71 محمد امین  الماسی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 72 رقیه  الهام اپتومتریست-کارشناسی ارشد 557 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 73 مزگان  الوندی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1610 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 74 مطهره  امانت اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 75 سحر  امانی لری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 76 احمد  امرالهی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 77 محدثه  اميدبخش اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 78 بهاره  اميرحسيني اپتومتريست-کارشناس 2365 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 79 نینا  امیرافشاری اپتومتريست-کارشناس 648ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 80 علی  امیرانی اپتومتريست-کارشناس ب_?? ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 81 فاطمه  امیرقلی اپتومتريست-کارشناس 410 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 82 مجید  امیری اپتومتريست-کارشناس ب-1848 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 83 مریم  امیری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 84 محدثه  امین اپتومتريست-کارشناس ب-1766 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 85 سیده پریسا  امینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 86 امیرحسین  امینی ابرقویی اپتومتريست-کارشناس 1282 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 87 فاطمه  امینی فرد دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 88 رسول  امینی ویشته کاندیدای دکترای اپتومتری ب-2150 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 89 الهام  انتصاری اپتومتريست-کارشناس ب-1764 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 90 محمدحسین  انصاری اپتومتريست-کارشناس 359ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 91 ثمین  اولادی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 92 سارا  ايزدپناه اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 93 حامد  اکبرپور اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 94 رویا  اکبری اپتومتريست-کارشناس 1289-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 95 مجید  اکبری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 96 علی  اکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-95 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 97 محمد  ایرانپور اپتومتريست-کارشناس 3123 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 98 فرنوش  ایراندوست اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1188 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 99 پویا  ایرانی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 100 اسمعیل  ایری اپتومتريست-کارشناس ب-767 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 101 صغرا  ایزانلو اپتومتريست-کارشناس 1695ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 102 الهه  ایزدی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 103 احسان  ایزدی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 104 پرویز  ایزدیار اپتومتريست-کارشناس ب642 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 105 سید سعید  ایوب زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 106 رقيه  بائي تبار اپتومتريست-کارشناس ب1770 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 107 الناز  بابايي ملك كلايي اپتومتريست-کارشناس ب1833 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 108 وحیده  بابایی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 109 ناضره  بابایی اپتومتريست-کارشناس ب 2100 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 110 فروزان  بارفتنی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 111 ساناز  بازرگان اپتومتريست-کارشناس 1694-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 112 ناصر  باسی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 857 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 113 ماهرخ  باطنی اپتومتريست-کارشناس 1272 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 114 هادی  باغبان نیکو اپتومتريست-کارشناس ب-897 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 115 فرشته  باغیشنی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 116 فاطمه  باقرپوریان اپتومتريست-کارشناس 1676 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 117 نازنين  باقري زاده اپتومتريست-کارشناس 1936 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 118 فرید  باقرکاشی اپتومتريست-کارشناس 1786-ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 119 شیوا  باقری کاندیدای دکترای اپتومتری ب-1348 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 120 فاطمه  بال افکن اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 121 احسان  بالت مهمان ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 122 مهدی  باوفا اپتومتريست-کارشناس 477 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 123 مسعود  بجلي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-428 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 124 اعظم السادات  بحرینی اپتومتريست-کارشناس 608ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 125 سیروس  بختیاری اپتومتريست-کارشناس 502 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 126 رضا  بختیاری اپتومتريست-کارشناس 219 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 127 امیرحسین  بخشی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 128 میثم  بدیعی مقدم اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 129 آریان  برات اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 130 علیرضا  براتی اپتومتريست-کارشناس ب-962 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 131 علی  برخورداری اپتومتريست-کارشناس ب-547 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 132 كيومرث  برگ گل اپتومتريست-کارشناس ب674 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 133 وحید  بزرگی موزیرجی اپتومتريست-کارشناس ب290 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 134 سیدجمال الدین  بشاش کاظمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 135 فائزه  بشیری نهنجی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 136 سید مجبتبی  بنی هاشمیان اپتومتريست-کارشناس ب-430 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 137 مرجان  بهاءلو هوره اپتومتريست-کارشناس 4205 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 138 ملیحه  بهادری اپتومتريست-کارشناس ب-1956 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 139 میلاد  بهرامی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2079 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 140 مبین  بهرامی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2066 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 141 معصومه  بهرامی جاجرم اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 149 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 142 هنگامه  بهرامیان اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 143 لادن  بهمني اپتومتريست-کارشناس 2097 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 144 امیرحسین  بهنودی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 145 سميه  بوش اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_1509 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 146 علیرضا  بویه اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 147 ویدا  بکاییان اپتومتريست-کارشناس 2419 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 148 کیمیا  بیات اپتومتريست-کارشناس 3268 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 149 راحله  بیات اپتومتريست-کارشناس ب 621 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 150 محسن  بیات اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 151 شیدا  بیات اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 152 سهیلا  بیات اپتومتريست-کارشناس 1480-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 153 زهرا  بیات تویسرکانی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 154 لاله  پازوکی اپتومتريست-کارشناس ب-2259 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 155 فرید  پاسبانی اردبیلی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 156 فاطمه  پاشائی اپتومتريست-کارشناس ب-264 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 157 مریم  پاشائی اپتومتريست-کارشناس ب-282 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 158 فاطمه  پاشائی جلال اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 159 فاطمه  پاشایی اپتومتريست-کارشناس 264 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 160 مبینا  پاکدل اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 161 احمد  پایین محلی اپتومتريست-کارشناس 57ب11 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 162 علیرضا  پرنده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 163 محمد  پرویزی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 164 میترا  پهلوان اپتومتريست-کارشناس ب814 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 165 کبری  پورجم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1652-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 166 امیر  پورحسین عربانی مقدم اپتومتريست-کارشناس 3180 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 167 محبوبه  پوررضایی اپتومتريست-کارشناس 1201 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 168 عبداله  پورعبداله اپتومتريست-کارشناس 2201 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 169 حمیدرضا  پورمقدم آستانه اپتومتريست-کارشناس ب439 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 170 مریم  پورکرمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 171 لقمان  پیروتی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 172 محمدرضا  پیش نماز نیشابوری اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1450 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 173 رامین  پیغمبری اپتومتريست-کارشناس 1968 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 174 نگار  پیلوار اپتومتریست-دکترای حرفه ای 553 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 175 عزالدین  تاتلی اپتومتريست-کارشناس ب-1933 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 176 ازاده  تاج اباد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1482 ندارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 177 کاوه  تارام اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 178 مهرناز  ترکمان پری اپتومتريست-کارشناس ب-211 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 179 شبنم  ترکمن اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_2043 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 180 ماهتیسا  تفضلی اپتومتريست-کارشناس 1976 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 181 مهناز  تقوی اپتومتريست-کارشناس ب1854 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 182 سیده سکینه  تقی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-379 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 183 الهام  تنباکویی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-328 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 184 زینب  تنهای شمس آبادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 185 محسن  توان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1495 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 186 فاتح  تیباش اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 187 مژگان  ثابت قدم اپتومتريست-کارشناس 1717 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 188 نوشین  ثباتی اپتومتريست-کارشناس ب746 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 189 عالیه  جاذبی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 190 محمد  جاوید اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 191 داوود  جبارنژاد اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 192 سمیه  جدی اپتومتريست-کارشناس 1107 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 193 طناز  جعفرزاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-463 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 194 زهرا  جعفرزاده اپتومتريست-کارشناس ب???? ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 195 مسعود  جعفرزاده شيخ اپتومتريست-کارشناس 1117 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 196 مریم  جعفرنژاد اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 197 مهناز  جعفری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 198 نیلوفر  جعفری زاده اپتومتريست-کارشناس ب2112 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 199 مرضیه  جعفری ندوشن اپتومتريست-کارشناس 6421 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 200 محمد  جلال زاده اپتومتريست-کارشناس 2118 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 201 مهناز  جلالی اپتومتريست-کارشناس 1343 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 202 عارف  جلالی سعید اباد دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 203 حسن  جلالی ورنامخواستی اپتومتريست-کارشناس ب-546 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 204 علیرضا  جمالی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب - 2033 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 205 سولماز  جمشیدزاده دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 206 رضا  جمعه زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 207 سميرا  جناني اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 208 جهانگیر  جهانگیری جامه بزرگی اپتومتريست-کارشناس 2170 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 209 علی  جهانی اپتومتريست-کارشناس ب-1043 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 210 زینب  جوادی راد اپتومتريست-کارشناس 2238 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 211 مریم  جواهری اپتومتريست-کارشناس 1435ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 212 پیمان  جویا اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 213 مریم  چراغی اپتومتريست-کارشناس 1993 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 214 ارکان  چوپانی اپتومتريست-کارشناس 1990 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 215 ندا  چوگان اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 216 زهره  چیتی اپتومتریست-دکترای تخصصی ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 217 مریم  حاتمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 218 نرگس  حاجي خداكرم اپتومتريست-کارشناس ب-112 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 219 ستاره  حاجي هاشمي اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 220 محمد  حاجی ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 221 زهرا  حاجی زاده اپتومتريست-کارشناس 2094 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 222 فاطمه  حاجیان اپتومتريست-کارشناس 1536-ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 223 سیده فاطمه  حافظیان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1053 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 224 خدیجه  حبیبی اپتومتريست-کارشناس 358-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 225 مریم  حبیبی کوزانی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 226 محمد  حدادفرحمند اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 227 علیرضا  حدادی اپتومتريست-کارشناس 1267ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 228 محمدرضا  حدادی مخصوص اپتومتريست-کارشناس ب 129 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 229 حسین  حسنخان اپتومتريست-کارشناس دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 230 سمانه  حسنوند اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 231 رسول  حسنی ساطحی اپتومتريست-کارشناس ب-1894 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 232 صابر  حسينى اپتومتريست-کارشناس ب-1138 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 233 کتایون  حسکوئیان فینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 234 سیمین  حسین زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 235 دانیال  حسین زاده اپتومتريست-کارشناس 3154 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 236 فاطمه  حسین زاده اپتومتريست-کارشناس ?????????? ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 237 محمد سعید  حسین زاده فیروز ابادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 238 مریم  حسین زهی شستان اپتومتريست-کارشناس 1352 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 239 مجید  حسینخان ارباب اپتومتريست-کارشناس 643 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 240 رضوانه  حسینعلی زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 241 سید محسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ب-1330 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 242 سیده معصومه  حسینی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1245 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 243 سید حسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 244 شیما  حسینی اپتومتريست-کارشناس 1855 -ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 245 پروانه  حسینی اپتومتريست-کارشناس 2172 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 246 سیده فاطمه  حسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 247 محسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 248 نیوشا  حسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 249 طیبه  حسینی اپتومتريست-کارشناس 1353 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 250 امیر  حسینی اپتومتریست-دکترای تخصصی ب-893 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 251 سید سعید  حسینی مهمان ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 252 الهام  حسینی فر اپتومتريست-کارشناس ب1462 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 253 مهدي  حقي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1631 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 254 زهرا  حقيقي اپتومتريست-کارشناس 1537 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 255 نازنین  حقیقت اپتومتريست-کارشناس ب_681 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 256 مظفر  حقیقتیان اپتومتريست-کارشناس ب-291 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 257 بهاره  حقیقیان اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 258 حمید  حمره اپتومتريست-کارشناس ب 1944 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 259 فاتح  حمیدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2080 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 260 سالار  حمیدی بگه جان اپتومتريست-کارشناس 2129 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 261 مصطفی  حمیدی حداد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب532 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 262 سهیل  حمیدی راد اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 263 فلورا  حيدربگي اپتومتريست-کارشناس ب 796 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 264 منوچهر  حکمت ناظمی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 265 مینا  حیاتی اپتومتريست-کارشناس ب2230 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 266 سارا  حیدرپور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب656 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 267 زهرا  حیدری اپتومتريست-کارشناس B-754 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 268 حمیدرضا  حیدری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 269 نسرین  حیدری اپتومتريست-کارشناس 1466 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 270 ساناز  حیدری اپتومتريست-کارشناس 2576 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 271 مهدی  حیدری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 272 مهسا  حیدری اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 273 سمیرا  حیدریان اپتومتریست-دکترای تخصصی 1130-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 274 مهسا  خاتمي اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 275 نازنین  خادم اپتومتريست-کارشناس 2097 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 276 نگین  خادم الحسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 277 رضا  خادمی اپتومتريست-کارشناس ب 1287 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 278 لادن  خاقاني اپتومتريست-کارشناس ب98 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 279 شقایق  خال وند اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 280 مریم  خالصی اپتومتريست-کارشناس ب 760 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 281 نادیا  خالقی مقدم اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 282 مهدی  خامسی پور اپتومتريست-کارشناس ب1207 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 283 مهدی  خان زاده اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 284 هادی  خان محمدی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 285 محمد  خجسته لزرجان اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 286 مهدی  خدابخش سهیلی مهمان ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 287 ملیکا  خدابخشی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 288 سید علیرضا  خضری مهمان ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 289 حسین  خلج اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 290 سیده صدیقه  خلیل اللهی اپتومتريست-کارشناس 699 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 291 رضا  خلیل پور اپتومتريست-کارشناس 266 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 292 فهیمه  خلیلی اپتومتريست-کارشناس 1635-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 293 معصومه  خلیلیان شفیعی اپتومتريست-کارشناس ب528 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 294 نگار  خواجه بابرصاد اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 295 نساء  خواجوی اپتومتريست-کارشناس 1790-ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 296 زهرا  خوشرو معینی دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 297 نسرین  خیرپور اپتومتريست-کارشناس ب 1220 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 298 نوشین  دادبین اپتومتریست-کارشناسی ارشد ??? ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 299 خیبر  دادبین اپتومتريست-کارشناس ب-905 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 300 سید محمد ازاد  دادگستر اپتومتريست-کارشناس 253 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 301 مریم  دادک اپتومتريست-کارشناس ب 62 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 302 بهناز  دانشفر اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 303 زینب  دانشور دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 304 نورالدین  دانشور هشجین اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 305 آمنه  دانشیار اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب.???? ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 306 شهیار  داوری اپتومتريست-کارشناس ب-1099 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 307 عبداله  دایرزه اپتومتريست-کارشناس 1886 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 308 زهرا  درزي اپتومتریست-دکترای تخصصی 1547 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 309 سميره  درويش پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1813 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 310 عبدالرزاق  درویشی اپتومتريست-کارشناس 790 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 311 مینا  دریتیم اپتومتريست-کارشناس 607 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 312 زینب  دستجانی فراهانی اپتومتريست-کارشناس ب-2148 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 313 فاطمه  دشتي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1247 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 314 زهرا  دشتی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1320 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 315 مریم  دشتی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 316 ابوالفضل  دعایی اپتومتريست-کارشناس ب??? دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 317 عاطفه  دلاوریان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 941 ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 318 عاطفه  ده شیری اپتومتريست-کارشناس ب-1441 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 319 طیبه  دهباشی محب اپتومتريست-کارشناس 797 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 320 رضا  دهقان پزشک متخصص سایر رشته ها ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 321 آرمین  دهقان مهمان ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 322 سعیده  دهنوی اپتومتريست-کارشناس 715 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 323 اکرم  دولتمندان اپتومتريست-کارشناس 1202 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 324 محمدهادی  دیانت اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 325 زهرا  ذبیحی جلالی زواره اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 326 مریم  ذوالفقاری فرد اپتومتريست-کارشناس 3139 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 327 عبدالهادی  رئیس زاده اپتومتريست-کارشناس ب_1140 ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 328 افسانه  رئیسی رودباری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1612 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 329 سپیده  رئیسی عباس اپتومتريست-کارشناس ????ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 330 منصور  راد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1234567 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 331 هيمن  راست خانه اپتومتریست-کارشناسی ارشد دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 332 مهدی  راعی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 333 علی محمد  ربانی اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 334 منور  رجایی گزیک اپتومتريست-کارشناس 459 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 335 مجید  رجبی اپتومتريست-کارشناس ب-2030 ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 336 محمد جواد  رجبیون اپتومتريست-کارشناس ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 337 مهتاب  رحمان زاده دانشجو ندارد ندارد ندارد ثبت نام اولیه
 338 ملیحه  رحمانی اپتومتريست-کارشناس 1062_ب ندارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 339 سعید  رحمانی