ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 زهرا  آتشگران اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 سمیه  آجورلو اپتومتريست-کارشناس ب1344 ثبت نام قطعی
 3 محمدجواد  آچنگان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 مریم  آخوندنژاد اپتومتريست-کارشناس ب 970 ثبت نام قطعی
 5 آلاله  آذر اپتومتريست-کارشناس 631 ثبت نام قطعی
 6 حلیمه  آرخی اپتومتريست-کارشناس ب_1060 ثبت نام قطعی
 7 جاوید  آرمان پور اپتومتريست-کارشناس ب_200 ثبت نام قطعی
 8 امیر  آزاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 بیژن  آزاد میرنی اپتومتريست-کارشناس 843ب ثبت نام قطعی
 10 روشنک  آزادروش اپتومتريست-کارشناس ب-1522 ثبت نام قطعی
 11 سلمان  آزادی اپتومتريست-کارشناس ب-???? ثبت نام قطعی
 12 عاطفه  آسیابانها اپتومتريست-کارشناس ب1767 ثبت نام قطعی
 13 الهام  آسیایی اپتومتريست-کارشناس 1627-ب ثبت نام قطعی
 14 ستار  آقاطاهری خوزانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1671 ثبت نام قطعی
 15 زهرا  آمری گلستان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1205 ثبت نام قطعی
 16 راضیه  آهنگرانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 618 ثبت نام قطعی
 17 منصور  آهنگری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ???? ثبت نام قطعی
 18 منا  آیت اللهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 علی  آیت اللهی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1804 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:19


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره