ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 عزالدین  تاتلی اپتومتريست-کارشناس ب-1933 ثبت نام قطعی
 2 ازاده  تاج اباد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1482 ثبت نام اولیه
 3 فرشته  تاج الدینی اپتومتريست-کارشناس 1602 ثبت نام قطعی
 4 مهلا  تجملی اپتومتريست-کارشناس 1980 ثبت نام قطعی
 5 مهرناز  ترکمان پری اپتومتريست-کارشناس ب-211 ثبت نام قطعی
 6 شبنم  ترکمن اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_2043 ثبت نام اولیه
 7 نازنین  ترکیان اپتومتريست-کارشناس 2384 ثبت نام قطعی
 8 لاله  تفقدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 سیده سکینه  تقی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-379 ثبت نام اولیه
 10 زهرا  تلنگی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 11 الهام  تنباکویی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-328 ثبت نام قطعی
 12 محسن  توان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1495 ثبت نام قطعی
 13 نگار  توكلي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 فرشید  توکلیان فر اپتومتريست-کارشناس 2358 ثبت نام قطعی
 15 فاتح  تیباش اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:12


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره