ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مژگان  ثابت قدم اپتومتريست-کارشناس 1717 ثبت نام قطعی
 2 نوشین  ثباتی اپتومتريست-کارشناس ب746 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:2


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره