ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مریم  حاتمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 محبوبه  حاتمی کندری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 زهره  حاج حسینی اپتومتريست-کارشناس ب-17 ثبت نام قطعی
 4 ساره  حاج شريفي اپتومتريست-کارشناس ب1579 ثبت نام قطعی
 5 نرگس  حاجي خداكرم اپتومتريست-کارشناس ب-112 ثبت نام قطعی
 6 ستاره  حاجي هاشمي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 معصومه  حاجی آبادی اپتومتريست-کارشناس 1092 ثبت نام قطعی
 8 محمد  حاجی ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 فاطمه  حاجی پور اپتومتريست-کارشناس 2326 ثبت نام قطعی
 10 زهرا  حاجی زاده اپتومتريست-کارشناس 2094 ثبت نام قطعی
 11 سیده فاطمه  حافظیان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1053 ثبت نام قطعی
 12 محسن  حامدی نسب اپتومتريست-کارشناس 2400 ثبت نام قطعی
 13 خدیجه  حبیبی اپتومتريست-کارشناس 358-ب ثبت نام قطعی
 14 رضوان  حبیبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 15 سعید  حبیبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 16 مریم  حبیبی کوزانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 آزاده  حجتی فیروزآبادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 18 مریم  حدائقی اپتومتريست-کارشناس 2155 ثبت نام قطعی
 19 محمد  حدادفرحمند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 20 کاوه  حدادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 21 علیرضا  حدادی اپتومتريست-کارشناس 1267ب ثبت نام قطعی
 22 محمدرضا  حدادی مخصوص اپتومتريست-کارشناس ب 129 ثبت نام قطعی
 23 شایان  حسن پور اپتومتريست-کارشناس 1422ب ثبت نام قطعی
 24 مهدی  حسن زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 25 نسترن  حسن نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 حسین  حسنخان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 سمانه  حسنوند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 فاطمه  حسنی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 محمدرضا  حسنی اپتومتريست-کارشناس 1366 ثبت نام قطعی
 30 کنعان  حسنی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 رسول  حسنی ساطحی اپتومتريست-کارشناس ب-1894 ثبت نام قطعی
 32 مائده  حسنی قائن اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 33 فرزانه  حسنیانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 34 صابر  حسينى اپتومتريست-کارشناس ب-1138 ثبت نام قطعی
 35 کتایون  حسکوئیان فینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 36 فائزه  حسین پور چیانه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 علیرضا  حسین تبار اپتومتريست-کارشناس ب515 ثبت نام قطعی
 38 دانیال  حسین زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 سیمین  حسین زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 محمد سعید  حسین زاده فیروز ابادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 41 مریم  حسین زهی شستان اپتومتريست-کارشناس 1352 ثبت نام قطعی
 42 مجید  حسینخان ارباب اپتومتريست-کارشناس 643 ثبت نام قطعی
 43 مهران  حسینعلی زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 44 رضوانه  حسینعلی زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 45 پروانه  حسینی اپتومتريست-کارشناس 2172 ثبت نام قطعی
 46 بی بی زهرا  حسینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 سعیده  حسینی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1580 ثبت نام قطعی
 48 امیر  حسینی اپتومتریست-دکترای تخصصی ب-893 ثبت نام اولیه
 49 سیدرفیع  حسینی کاندیدای دکترای اپتومتری 68 ب ثبت نام اولیه
 50 شیما  حسینی اپتومتريست-کارشناس 1855 -ب ثبت نام قطعی
 51 سید محسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ب-1330 ثبت نام قطعی
 52 سیدعلی  حسینی اپتومتريست-کارشناس 1548 ثبت نام قطعی
 53 امیر  حسینی اپتومتريست-کارشناس 893 ثبت نام قطعی
 54 سیده معصومه  حسینی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1245 ثبت نام اولیه
 55 حسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 56 نیوشا  حسینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 57 محسن  حسینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 58 سیده فاطمه  حسینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 59 سید علی  حسینی زارع اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 60 الهام  حسینی فر اپتومتريست-کارشناس ب1462 ثبت نام قطعی
 61 مینا  حشمتی اپتومتريست-کارشناس 2407 ثبت نام قطعی
 62 عطیه  حشمتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 63 سعیده  حق خواه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 64 مهدي  حقي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1631 ثبت نام قطعی
 65 زهرا  حقيقي اپتومتريست-کارشناس 497ب ثبت نام قطعی
 66 مظفر  حقیقتیان اپتومتريست-کارشناس ب-291 ثبت نام قطعی
 67 فخری  حقیقی نزاد اپتومتريست-کارشناس 138 ثبت نام قطعی
 68 بهاره  حقیقیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 69 حمید  حمره اپتومتريست-کارشناس ب 1944 ثبت نام قطعی
 70 افشار  حمیدنژاد اپتومتريست-کارشناس 652-ب ثبت نام قطعی
 71 افشار  حمیدنژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 72 برومند  حمیدی اپتومتريست-کارشناس 1928 ثبت نام قطعی
 73 فاتح  حمیدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2080 ثبت نام قطعی
 74 سهیل  حمیدی راد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 75 فلورا  حيدربگي اپتومتريست-کارشناس ب 796 ثبت نام قطعی
 76 لیلا  حکمت اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 77 منوچهر  حکمت ناظمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 78 مینا  حیاتی اپتومتريست-کارشناس ب2230 ثبت نام قطعی
 79 سارا  حیدرپور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب656 ثبت نام قطعی
 80 مهسا  حیدری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 81 زهرا  حیدری کاندیدای دکترای اپتومتری ب-84 ثبت نام قطعی
 82 مهدی  حیدری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 83 نسرین  حیدری اپتومتريست-کارشناس 1466 ثبت نام قطعی
 84 مجید  حیدری اپتومتريست-کارشناس 1014ب ثبت نام قطعی
 85 حمیدرضا  حیدری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 86 مهدی  حیدری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 87 سمیرا  حیدریان اپتومتریست-دکترای تخصصی 1130-ب ثبت نام قطعی
 88 ساناز  حیدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 89 محسن  حیرانی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:81


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره