ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مهسا  خاتمي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 نازنین  خادم اپتومتريست-کارشناس 2404 ثبت نام قطعی
 3 آراس  خادمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 رضا  خادمی اپتومتريست-کارشناس ب 1287 ثبت نام قطعی
 5 لادن  خاقاني اپتومتريست-کارشناس ب98 ثبت نام قطعی
 6 پريسا  خاكپور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 شقایق  خال وند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 8 مریم  خالصی اپتومتريست-کارشناس ب 760 ثبت نام قطعی
 9 لیلا  خالقی آرا اپتومتريست-کارشناس 55 ثبت نام قطعی
 10 مهدی  خامسی پور اپتومتريست-کارشناس ب1207 ثبت نام قطعی
 11 مهدی  خان زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 محمد  خجسته لزرجان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 مهدی  خداپرست چشم پزشک ثبت نام قطعی
 14 عبدالله  خدادادي دانشجو ثبت نام اولیه
 15 شرمین  خرازی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 16 حسن  خضری اپتومتريست-کارشناس ب-107 ثبت نام قطعی
 17 نوید  خطایان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 18 مرضیه  خلج اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 حسین  خلج اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 20 آتنا  خلجی اپتومتريست-کارشناس 2336 ثبت نام قطعی
 21 شميلا  خلردي اپتومتريست-کارشناس ب381 ثبت نام قطعی
 22 سیده صدیقه  خلیل اللهی اپتومتريست-کارشناس 699 ثبت نام قطعی
 23 رضا  خلیل پور اپتومتريست-کارشناس ب-1779 ثبت نام قطعی
 24 معصومه  خلیلیان شفیعی اپتومتريست-کارشناس ب528 ثبت نام قطعی
 25 معصومه  خنجری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 نگار  خواجه بابرصاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 نساء  خواجوی اپتومتريست-کارشناس 1790-ب ثبت نام قطعی
 28 محمدجواد  خوش سیما اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 طاهره السادات  خوش نظر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 مریم  خوشکام اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 نسرین  خیرپور اپتومتريست-کارشناس ب 1220 ثبت نام قطعی
 32 حسین  خیرخواه اپتومتريست-کارشناس ب-1761 ثبت نام قطعی
 33 آناهیتا  خیری اپتومتريست-کارشناس ب 1903 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:31


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره