ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 خیبر  دادبین اپتومتريست-کارشناس ب-905 ثبت نام قطعی
 2 نوشین  دادبین اپتومتریست-کارشناسی ارشد ??? ثبت نام قطعی
 3 سید محمد ازاد  دادگستر اپتومتريست-کارشناس 253 ثبت نام قطعی
 4 مریم  دادک اپتومتريست-کارشناس ب 62 ثبت نام قطعی
 5 وحید  دامن پاک اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1377 ثبت نام قطعی
 6 سروش  دانش افروز اپتومتريست-کارشناس ب1306 ثبت نام قطعی
 7 ناهید  دانش نژاد اپتومتريست-کارشناس ب 302 ثبت نام قطعی
 8 افروز  دانشور اپتومتريست-کارشناس 2008 ثبت نام اولیه
 9 فريده  دانشور اپتومتريست-کارشناس 461 ثبت نام قطعی
 10 نورالدین  دانشور هشجین اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 11 آمنه  دانشیار اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب.???? ثبت نام قطعی
 12 شهیار  داوری اپتومتريست-کارشناس ب-1099 ثبت نام قطعی
 13 سمیرا  دربان جعفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 رضا  درخشان اپتومتريست-کارشناس ب-2047 ثبت نام قطعی
 15 زهرا  درزي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1547 ثبت نام قطعی
 16 سميره  درويش پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1813 ثبت نام قطعی
 17 عبدالرزاق  درویشی اپتومتريست-کارشناس 790 ثبت نام قطعی
 18 علیرضا  دریابر دانشجو ثبت نام اولیه
 19 زینب  دستجانی فراهانی اپتومتريست-کارشناس ب-2148 ثبت نام قطعی
 20 فاطمه  دشتي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1247 ثبت نام قطعی
 21 زهرا  دشتی اپتومتريست-کارشناس 1320 ثبت نام قطعی
 22 ابوالفضل  دعایی اپتومتريست-کارشناس ب??? ثبت نام قطعی
 23 مهدیه  دلاوری اپتومتريست-کارشناس 1326-ب ثبت نام اولیه
 24 عاطفه  دلاوریان اپتومتریست-کارشناسی ارشد 941 ب ثبت نام قطعی
 25 مجتبی  ده خدا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 طیبه  دهبانی نژادیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 علی محمد  دهستانی زارچ اپتومتريست-کارشناس ب ??? ثبت نام قطعی
 28 حسین  دهقانپور علی آقا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 حسین  دهقانی اپتومتريست-کارشناس 34 ثبت نام قطعی
 30 لیلا  دهقانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 الهه  دهقانی تفتی اپتومتريست-کارشناس 861 ثبت نام قطعی
 32 مهدی  دهمرده اپتومتريست-کارشناس 1454 ثبت نام قطعی
 33 فائزه  دهمرده ئی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 سعیده  دهنوی اپتومتريست-کارشناس 715 ثبت نام قطعی
 35 طیبه  دوابی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 9 ثبت نام قطعی
 36 فاطمه  دودل اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 عسگر  دوستدار رزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-831 ثبت نام قطعی
 38 آناهیتا  دولت خواه اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 39 محمدهادی  دیانت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:35


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره