ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 زهرا  ذبیحی جلالی زواره اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 مریم  ذوالفقاری فرد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:2


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره