ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 بهنام  زادگری اپتومتريست-کارشناس 1028 ثبت نام قطعی
 2 محمدحسین  زارع زردینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 مهران  زارع قنواتی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 4 مطهره  زارعي اپتومتريست-کارشناس 2114 ثبت نام قطعی
 5 اکرم  زارعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 6 هانیه  زارعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2194 ثبت نام قطعی
 7 نگین  زارعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1879 ثبت نام قطعی
 8 پروانه  زارعی دارابخانی اپتومتريست-کارشناس ب1150 ثبت نام قطعی
 9 مریم  زرقانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 10 حسنه  زرگانی اپتومتريست-کارشناس 1590 ثبت نام قطعی
 11 محمدرضا  زرین اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 12 زهرا  زرین اعظمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1709 ثبت نام قطعی
 13 علیرضا  زمان زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 رضا  زمانی اپتومتريست-کارشناس ب_159 ثبت نام قطعی
 15 راضیه  زمردی حسنی اپتومتريست-کارشناس 1853 ثبت نام اولیه
 16 کبری  زمینی اپتومتريست-کارشناس 475 ثبت نام قطعی
 17 ایلیا  زند دانشجو ثبت نام اولیه
 18 اکرم  زنده دل اپتومتريست-کارشناس 1598 ثبت نام اولیه
 19 پورنگ  زندی اپتومتريست-کارشناس 325 ثبت نام قطعی
 20 مصطفی  زنگنه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 21 راضیه  زودرنج اپتومتریست-کارشناسی ارشد 911514015 ثبت نام اولیه
 22 عبدالعلی  زکیان گلوگاهی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 307 ثبت نام قطعی
 23 حبیب  زیرکی اپتومتريست-کارشناس ب_339 ثبت نام قطعی
 24 نیوشا  زینل نیا اپتومتريست-کارشناس ب-1237 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:20


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره