ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مهسا  ضامنی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1293-ب ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:1


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره