ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 حمیده  عابد اپتومتريست-کارشناس 839ب ثبت نام قطعی
 2 محبوبه  عابدین زاده اپتومتريست-کارشناس 1492 ثبت نام اولیه
 3 علی  عابدینی طالمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-256 ثبت نام قطعی
 4 مرتضی  عادلیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 سروش  عارفی زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 سمیرا  عازمی زینال اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 سجاد  عالش زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 ندا  عالشی اپتومتريست-کارشناس 1597 ثبت نام قطعی
 9 سید بابک  عالی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-846 ثبت نام قطعی
 10 رضا  عبادت اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 11 رضا  عبادت ورز اپتومتريست-کارشناس 898ب ثبت نام اولیه
 12 سعید  عباس آبادی اپتومتريست-کارشناس 347 ثبت نام قطعی
 13 زهره  عباس پور اپتومتريست-کارشناس ب1147 ثبت نام قطعی
 14 مهری  عباسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 15 یلدا  عباسی اپتومتريست-کارشناس 1044 ثبت نام قطعی
 16 طاهره  عباسی اپتومتريست-کارشناس 2187 ثبت نام قطعی
 17 سها  عباسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 18 رضا  عباسی اقدم اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 محمد  عباسی جعفرلو دانشجو ثبت نام قطعی
 20 علی  عباسی مهرآبادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 21 آرش  عباسی نتاج اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 محمد  عبداللهي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1807 ثبت نام قطعی
 23 اعظم  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس 429 ثبت نام قطعی
 24 مرتضی  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس 945 ب ثبت نام اولیه
 25 سینا  عبداله پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 حمیدرضا  عبدالهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 فاطمه  عبدالهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 محمد مهدی  عبدالهی آرانی اپتومتريست-کارشناس ب300 ثبت نام قطعی
 29 الهه  عبدالهی طاهری اپتومتريست-کارشناس 1806 ثبت نام قطعی
 30 بهمن  عبدغرایی اپتومتريست-کارشناس ب-539 ثبت نام قطعی
 31 زینب  عبدی اپتومتريست-کارشناس ب-1461 ثبت نام قطعی
 32 فرهاد  عبدی اپتومتريست-کارشناس ب-1069 ثبت نام اولیه
 33 لیلا  عبدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 34 سعید  عبدی کاندیدای دکترای اپتومتری 1501 ثبت نام قطعی
 35 عبدالله  عبدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 36 سحر  عدالت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 فاطمهه  عدولی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 38 محمد  عرب اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 39 زهره  عرب پور اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 40 حسين  عربزاده اپتومتريست-کارشناس 1387_ب ثبت نام قطعی
 41 سعيده  عربي اپتومتريست-کارشناس 1487 ثبت نام اولیه
 42 زينب  عربي دخت اپتومتريست-کارشناس ب-1460 ثبت نام قطعی
 43 نسترن  عرفانی اپتومتريست-کارشناس ب830 ثبت نام قطعی
 44 فرشته  عزيزي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1857-ب ثبت نام قطعی
 45 امیررضا  عزیزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 46 مریم  عزیزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 سید علیرضا  عزیزی دانشجو ثبت نام اولیه
 48 فاطمه  عزیزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1902 ثبت نام قطعی
 49 صدیقه  عسگری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 فرشاد  عسکری زاده اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 51 بهناز  عسکریان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 52 احمد  عصار عنايتي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 53 محسن  عطائی اپتومتريست-کارشناس 1893-ب ثبت نام قطعی
 54 سمیرا  عطاکویی اپتومتريست-کارشناس 2488 ثبت نام قطعی
 55 فرزانه  عطایی راد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 56 کتایون  عظیم نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 57 عباس  عظیمی خراسانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 58 زهرا  عفیفی اپتومتريست-کارشناس f-722 ثبت نام قطعی
 59 سیده عذرا  عقیلی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 60 فاطمه  علائی دانشجو ثبت نام قطعی
 61 محدثه  علمدار اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1991 ثبت نام قطعی
 62 سميه السادات  علوي دانا اپتومتريست-کارشناس ب578 ثبت نام قطعی
 63 رقیه  علوی اپتومتريست-کارشناس ب_856 ثبت نام قطعی
 64 سیدحسین  علوی اپتومتريست-کارشناس ب1288 ثبت نام قطعی
 65 مبینا سادات  علوی اپتومتريست-کارشناس 2003-ب ثبت نام قطعی
 66 سیده سعیده  علویان خلیل اباد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 67 عليرضا  علي اقايي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 68 لیلی  علی ابادی اپتومتريست-کارشناس ب1506 ثبت نام قطعی
 69 علی  علی اصغریان اپتومتريست-کارشناس 1912 ثبت نام قطعی
 70 فرزانه  علی عباس زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 71 زهره  علی عسکری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 72 زهرا  علی نیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 73 فاطمه  علیپور چشم پزشک ثبت نام قطعی
 74 نگین  علیزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 75 امیر  علیشیری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 76 ایمان  عمیقی زاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2093 ثبت نام اولیه
 77 فاطمه  عودی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 78 حسن  عینی اپتومتريست-کارشناس 1751 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:67


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره