ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 رضوان  ماسوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 مهتاب  مالکی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 ناصح  مام خضری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 بهرخ  مبارک ابادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 فاطمه  مبارکی اپتومتريست-کارشناس ب698 ثبت نام قطعی
 6 مریم  مجدانی اپتومتريست-کارشناس ب1544 ثبت نام قطعی
 7 مهدي  محترم اپتومتريست-کارشناس 371 ثبت نام اولیه
 8 سیده ام البنبن  محجوب اپتومتريست-کارشناس 1034-ب ثبت نام قطعی
 9 منیره  محجوب اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 10 علی  محرمی اپتومتريست-کارشناس ب108 ثبت نام قطعی
 11 محسن  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2281 ثبت نام قطعی
 12 محمد جواد  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2282 ثبت نام قطعی
 13 میترا  محمد زاده مظفری اپتومتريست-کارشناس 535ب ثبت نام قطعی
 14 کمال  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 1821 ثبت نام قطعی
 15 علیرضا  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 123-ب ثبت نام قطعی
 16 مجتبی  محمدپور کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 17 زهرا  محمدپور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 18 علی رضا  محمدپور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 مهرداد  محمدپور چشم پزشک ثبت نام قطعی
 20 مهرنوش  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب683 ثبت نام قطعی
 21 سعید  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 22 صمد  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب-928 ثبت نام قطعی
 23 نادر  محمدزاده دودران اپتومتريست-کارشناس 2289 ثبت نام قطعی
 24 محمدرضا  محمدعلیها اپتومتريست-کارشناس 397 ثبت نام قطعی
 25 جواد  محمدنژاد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب162 ثبت نام قطعی
 26 محمد  محمديان نيا اپتومتريست-کارشناس ب-1510 ثبت نام قطعی
 27 محمد صدیق  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-952 ثبت نام قطعی
 28 افشین  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 29 زهره  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1776 ثبت نام قطعی
 30 مهدی  محمدی اپتومتريست-کارشناس 409 ثبت نام قطعی
 31 مهرنوش  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1107-ب ثبت نام اولیه
 32 نازنین زینب  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب 2306 ثبت نام قطعی
 33 زهرا  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 راضیه  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 35 مهدی  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_65 ثبت نام قطعی
 36 محمود  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1105_ب ثبت نام قطعی
 37 آرزو  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 38 مرضیه  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 روژین  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 مرتضی  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب 1554 ثبت نام قطعی
 41 الهام  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1700 ثبت نام قطعی
 42 بهمن  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 43 جمال  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 44 بهنام  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 45 غزل  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 46 عایشه  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 رضا  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 48 علیرضا  محمدی کاندیدای دکترای اپتومتری ب-1100 ثبت نام قطعی
 49 ادریس  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 ناهید  محمدی اپتومتريست-کارشناس 2472 ثبت نام قطعی
 51 زهره  محمدی ثانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 52 یونس  محمدی مطلق اپتومتريست-کارشناس ب1711 ثبت نام قطعی
 53 مهدی  محمدی نیک پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 54 محمد حسن  محمدی‌پور دانشجو ثبت نام اولیه
 55 مصطفی  محمدیان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 56 ولی الله  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب - 660 ثبت نام قطعی
 57 محمد  محمدیان دانشجو ثبت نام قطعی
 58 محمدرضا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 59 ماندانا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب_137 ثبت نام قطعی
 60 پریا  محمدیانی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب1489 ثبت نام قطعی
 61 واحد  محمودتختی اپتومتريست-کارشناس ب-1675 ثبت نام قطعی
 62 علی  محمودنیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 63 فریناز  محمودی خسروی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 433ب ثبت نام قطعی
 64 حسین  محمودی خورندی اپتومتريست-کارشناس ب-1906 ثبت نام قطعی
 65 طاهره  محمودی میمند اپتومتريست-کارشناس 512-ب ثبت نام قطعی
 66 پروین  مختاری اپتومتریست-دکترای تخصصی 1708 ثبت نام قطعی
 67 سپیده  مختاریان اپتومتريست-کارشناس 2292 ثبت نام اولیه
 68 هدی  مدحت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 69 مینا  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1333 ثبت نام قطعی
 70 بهنام  مدرسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 71 فهیمه  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1710 ثبت نام قطعی
 72 سمیه  مرادپور اپتومتريست-کارشناس 1434 ثبت نام قطعی
 73 نادر  مرادزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 74 کاوه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب-2108 ثبت نام قطعی
 75 مهری  مرادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 76 فاطمه  مرادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب- 2381 ثبت نام قطعی
 77 علی  مرادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 78 سجاد  مرادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 79 مهدیه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 80 عبدالحمید  مرادی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-350 ثبت نام قطعی
 81 سيد مجتبي  مرتضايي اپتومتريست-کارشناس 828-ب ثبت نام قطعی
 82 مریم  مرتضی زاده میمند اپتومتريست-کارشناس 1337 ثبت نام قطعی
 83 اعظم  مرحمتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 84 حمید  مرزبان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 85 نجمه  مرشدي علمداري اپتومتريست-کارشناس 520ب ثبت نام قطعی
 86 راحله  مروج اپتومتریست-دکترای تخصصی ب-979 ثبت نام قطعی
 87 رضوان  مسرور اپتومتريست-کارشناس 1904 ثبت نام اولیه
 88 بهاره  مسعودی اپتومتريست-کارشناس 1484 ثبت نام قطعی
 89 علی  مسکرانیان اپتومتريست-کارشناس ب 277 ثبت نام قطعی
 90 فائزه  مشایخی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 91 زکیه  مشایخی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 92 مژگان  مصباح حصاری اپتومتريست-کارشناس ب-616 ثبت نام قطعی
 93 مریم  مصباحی اپتومتريست-کارشناس ب454 ثبت نام اولیه
 94 غلامرضا  مصدقیان اپتومتريست-کارشناس ب- 458 ثبت نام قطعی
 95 ناصر  مصری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 96 سید هادی  مصطفوی اپتومتريست-کارشناس ب 1171 ثبت نام قطعی
 97 کاظم  مصطفوی نام اپتومتريست-کارشناس 1832 ثبت نام اولیه
 98 مینا  مصطفوی یزدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 99 سید علی  مصطفی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-509 ثبت نام قطعی
 100 نرگس  مصلحی مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 83 ثبت نام قطعی
 101 فاطمه  مصیبی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 102 سولماز  مطاعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2317 ثبت نام قطعی
 103 ندا  مظاهري تهراني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1257 ثبت نام قطعی
 104 ژينو  مظفري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 105 محمد رضا  مظفری اپتومتريست-کارشناس ب-564 ثبت نام قطعی
 106 سپیده  مظلوم دیزجی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 107 سيده مريم  معافي مدني اپتومتريست-کارشناس ب-2134 ثبت نام قطعی
 108 بابک  معصومیان چشم پزشک 73321 ثبت نام قطعی
 109 مریم  معظم ابادی اپتومتريست-کارشناس 923-ب ثبت نام قطعی
 110 اشرف  معظمی گودرزی اپتومتريست-کارشناس 383_ب ثبت نام قطعی
 111 الهام  معماریان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 112 شيما معين  معين اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 113 فائزه  معين پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 114 محمد  معیت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 180 ثبت نام قطعی
 115 احمد  مغاری اپتومتريست-کارشناس ب12 ثبت نام قطعی
 116 نرگس  مقدس اپتومتريست-کارشناس ب238 ثبت نام اولیه
 117 آزاده  مقدم اپتومتريست-کارشناس ب714 ثبت نام قطعی
 118 علی  مقدم اپتومتريست-کارشناس ب-226 ثبت نام قطعی
 119 مسعود  مقصودلو اپتومتريست-کارشناس ب1047 ثبت نام قطعی
 120 عطیه  مقصودی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 121 مرضیه  ملاح نسب اپتومتريست-کارشناس ب 2356 ثبت نام قطعی
 122 عبدالخبیر  ملازائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 123 جواد  ملایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 124 مهری  ملایی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 161_ب ثبت نام قطعی
 125 فاطمه  ملحان دانشجو ثبت نام قطعی
 126 مونا  ملك محمد اپتومتريست-کارشناس 1718 ثبت نام قطعی
 127 بهزاد  ملک پور اپتومتريست-کارشناس ب-1283 ثبت نام قطعی
 128 بیژن  ملک پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-77 ثبت نام قطعی
 129 الهام  ملک قاسمی اپتومتريست-کارشناس ب1490 ثبت نام قطعی
 130 عرفان  ملکی اپتومتريست-کارشناس 2158 ثبت نام قطعی
 131 سروناز  ملیحی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1049-ب ثبت نام قطعی
 132 عابد  منبری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 133 محمد  منصوری اپتومتريست-کارشناس 1650 ثبت نام قطعی
 134 حمید رضا  منصوریان اپتومتريست-کارشناس 1118 ثبت نام قطعی
 135 مهری  منظمی برهانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 136 سيده مونا  منعميان اپتومتريست-کارشناس 1094 ثبت نام قطعی
 137 زهرا  منوچهری اپتومتريست-کارشناس 1252-ب ثبت نام قطعی
 138 مهسا  منوچهری نسب اپتومتريست-کارشناس 1666 ثبت نام قطعی
 139 علی  مهاجری اپتومتريست-کارشناس 50 ثبت نام قطعی
 140 راحله  مهجور دانشجو ثبت نام اولیه
 141 منا  مهدوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 142 سوسن  مهدوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 143 علی اکبر  مهدوی اپتومتريست-کارشناس B369 ثبت نام قطعی
 144 نسرین  مهدی پور اپتومتريست-کارشناس 653_ب ثبت نام قطعی
 145 محمد  مهدی خانی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 146 احسان  مهدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 147 پریسا  مهدیپورثانی اپتومتريست-کارشناس ب275 ثبت نام قطعی
 148 خشایار  مهدیزاده کاشی اپتومتريست-کارشناس ب1773 ثبت نام قطعی
 149 ونوس  مهربخش اپتومتريست-کارشناس ب-1143 ثبت نام قطعی
 150 شكوفه  مهرجويان اپتومتريست-کارشناس ب2038 ثبت نام قطعی
 151 عباس  مهری اواتی اپتومتريست-کارشناس 344 ثبت نام قطعی
 152 فرشید  مهری لاشیدانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 153 سارا  مهمان نوازان اپتومتريست-کارشناس ب 1423 ثبت نام قطعی
 154 شهرزاد  موثق نکونام اپتومتريست-کارشناس b 272 ثبت نام قطعی
 155 حمید  موحدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 156 فاطمه  موری اپتومتريست-کارشناس ب-1570 ثبت نام قطعی
 157 سیده طوبی  موسوی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1474 ثبت نام قطعی
 158 سیده هدی  موسوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 159 زهراسادات  موسوی اپتومتريست-کارشناس 376ب ثبت نام اولیه
 160 حسین  موسوی اپتومتريست-کارشناس 543 ثبت نام قطعی
 161 سیدعلی  موسوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 162 میر طالب  موسوی اضماره اپتومتريست-کارشناس ب-158 ثبت نام قطعی
 163 سید محمود  موسوی تبار اپتومتريست-کارشناس ب-534 ثبت نام قطعی
 164 راضیه  موسویان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 165 سپیده  موسی نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 166 سید محمد  مومنی شکتایی اپتومتريست-کارشناس 672-ب ثبت نام قطعی
 167 سپیده  موید صادقی اپتومتريست-کارشناس 2162 ثبت نام قطعی
 168 مهديس  ميرزائي منصف اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1607 ثبت نام قطعی
 169 سپيده  ميرزاخان كرداميري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 170 نسرین  مکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-965 ثبت نام قطعی
 171 امیرحسین  میر فندرسکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1800 ثبت نام قطعی
 172 نسرین سادات  میر مهدی کمجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 173 نیلوفر  میرانی شیخی اپتومتريست-کارشناس ب_865 ثبت نام اولیه
 174 فاطمه  میرجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 175 شقایق  میرحیدریان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 176 رسول  میرزائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 177 علی اصغر  میرزائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 178 محسن  میرزائی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1803 ثبت نام قطعی
 179 لیلا  میرزائی صبا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1905 ثبت نام قطعی
 180 عباس  میرزاابوالقاسم حکیم اپتومتريست-کارشناس B.53 ثبت نام قطعی
 181 علی  میرزاجانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 182 مریم  میرزاحسینی اپتومتريست-کارشناس ب764 ثبت نام قطعی
 183 مرضیه  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ب501 ثبت نام قطعی
 184 مهران  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 185 سید سعید  میرطیبی اپتومتريست-کارشناس 408 ثبت نام قطعی
 186 سیده زهرا  میرعابدینی اپتومتريست-کارشناس 2463 ثبت نام قطعی
 187 سیده محبوبه  میرقاسمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 188 یاسر  میزبان اپتومتريست-کارشناس 1949 ثبت نام قطعی
 189 نرگس  مینایی پور اپتومتريست-کارشناس 1725 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:167


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره