ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 یاسمن  هادی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 2 مهدی  هادی نجف ابادی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 3 صابر  هاشم پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 ندا  هاشم زاده علی اباد اپتومتريست-کارشناس 1863 ثبت نام قطعی
 5 طاهر  هاشمی اپتومتريست-کارشناس 2024 ثبت نام قطعی
 6 فاطمه  هاشمی اپتومتريست-کارشناس 1165-ب ثبت نام قطعی
 7 پروین  هاشمی اپتومتريست-کارشناس 1453 ثبت نام قطعی
 8 سید جواد  هاشمیان چشم پزشک ثبت نام قطعی
 9 سید حسام  هاشمیان چشم پزشک 101818 ثبت نام قطعی
 10 سمیه  هاشمیان فر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 11 محبوبه  هداوند اپتومتريست-کارشناس ب/367 ثبت نام قطعی
 12 آرزو  همایونی اپتومتريست-کارشناس 2186 ثبت نام قطعی
 13 مهدی  همت افزا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 سمانه  هودانلو اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 15 بتول  هوری اپتومتريست-کارشناس ب-1408 ثبت نام قطعی
 16 زهرا  هوشمند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 ناهید  هیاتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:16


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره