ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 فاطمه  پاپی اپتومتريست-کارشناس 2213 ثبت نام اولیه
 2 لاله  پازوکی اپتومتريست-کارشناس ب-2259 ثبت نام قطعی
 3 فرید  پاسبانی اردبیلی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 مژگان  پاک بین اپتومتریست-دکترای تخصصی ب- 1296 ثبت نام قطعی
 5 احمد  پایین محلی اپتومتريست-کارشناس 57ب11 ثبت نام قطعی
 6 فرزانه  پرافشای اپتومتريست-کارشناس 2057 ثبت نام اولیه
 7 علیرضا  پرنده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 محمد  پرویزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 سمیه  پناهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 10 میترا  پهلوان اپتومتريست-کارشناس ب814 ثبت نام قطعی
 11 فاطمه  پوراحمدی اپتومتريست-کارشناس ب678 ثبت نام قطعی
 12 کبری  پورجم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1652-ب ثبت نام قطعی
 13 حدیث  پورچمنی اپتومتريست-کارشناس 1927 ثبت نام قطعی
 14 امیر  پورحسین عربانی مقدم اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 15 مهدی  پوردیبا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 16 محبوبه  پوررضایی اپتومتريست-کارشناس 1201 ثبت نام قطعی
 17 علی  پورسجادی اپتومتريست-کارشناس 114-ب ثبت نام قطعی
 18 محسن  پورسعيدى اپتومتريست-کارشناس ب-1322 ثبت نام قطعی
 19 علي  پورسنگ اپتومتريست-کارشناس ب57 ثبت نام قطعی
 20 پروانه  پورعباسی اپتومتريست-کارشناس 2418 ثبت نام قطعی
 21 راضیه  پورمحمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1979 ثبت نام قطعی
 22 ساعده  پورمسعود اپتومتريست-کارشناس 673 ثبت نام قطعی
 23 حمیدرضا  پورمقدم آستانه اپتومتريست-کارشناس ب439 ثبت نام قطعی
 24 نجمه السادات  پورنجفي ابرقوئي اپتومتريست-کارشناس 1913 ثبت نام قطعی
 25 مهدی  پورهاشمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 پرستو  پیراسته اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 لقمان  پیروتی دانشجو ثبت نام اولیه
 28 فاطمه  پیریایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 محمدرضا  پیش نماز نیشابوری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 30 رامین  پیغمبری اپتومتريست-کارشناس 1968 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:25


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره