ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سعید  چالاک قدیرلی اپتومتريست-کارشناس 2280 ثبت نام قطعی
 2 ارغوان  چراغپور اپتومتريست-کارشناس 1526-ب ثبت نام قطعی
 3 طاهره  چراغی اپتومتريست-کارشناس 1449_ب ثبت نام قطعی
 4 احد  چراغی یوسف آباد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 زینب  چمنی اپتومتريست-کارشناس ب_1300 ثبت نام قطعی
 6 ارکان  چوپانی اپتومتريست-کارشناس 1990 ثبت نام قطعی
 7 زهره  چیتی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:7


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره