ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 حسن  کاردار اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 مرجان  کارگر راضی اپتومتريست-کارشناس ب-1670 ثبت نام قطعی
 3 رضیه  کارگری اپتومتريست-کارشناس 940 ثبت نام قطعی
 4 لیلا  کاظم خانی اپتومتريست-کارشناس 518ب ثبت نام قطعی
 5 زهره  کاظمی اپتومتريست-کارشناس 465 ثبت نام قطعی
 6 راضیه  کاظمی اپتومتريست-کارشناس ب-2060 ثبت نام قطعی
 7 حاجی رضا  کاظمی اپتومتريست-کارشناس ???ب ثبت نام قطعی
 8 فرزانه  کاهن اپتومتريست-کارشناس ب- 1858 ثبت نام قطعی
 9 عاطفه  کاووسی اپتومتريست-کارشناس 719 ثبت نام قطعی
 10 نغمه  کاویانی اپتومتريست-کارشناس ب-2021 ثبت نام قطعی
 11 عاطفه  کتابچی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 رامین  کتانچی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 الیاس  کر اپتومتريست-کارشناس 1127 ثبت نام قطعی
 14 علی  کرابی اپتومتريست-کارشناس ب705 ثبت نام قطعی
 15 مجید  کرباسفروشان اپتومتريست-کارشناس 513 ثبت نام قطعی
 16 طاهره  کرمانیان اپتومتريست-کارشناس 1591 ثبت نام قطعی
 17 اکبر  کرمی اپتومتريست-کارشناس ب-947 ثبت نام قطعی
 18 مرضیه  کرمی ورنامخواستی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 محمد  کریمی اپتومتريست-کارشناس ب2089 ثبت نام قطعی
 20 فاطمه  کریمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 21 اعظم  کریمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 محمدرضا  کریمی فرد اپتومتريست-کارشناس ب-54 ثبت نام قطعی
 23 محمد حسین  کریمی مریدی دانشجو ثبت نام قطعی
 24 فرید  کریمیان چشم پزشک ثبت نام قطعی
 25 سارا  کریمیان ثانی اپتومتريست-کارشناس 2321 ثبت نام قطعی
 26 ابوالفضل  کسائی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 27 شکیب  کشاورز رهبر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 مریم  کشتکار اپتومتریست-کارشناسی ارشد 157-ب ثبت نام قطعی
 29 هانیه  کشتکار اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 مهدی  کفیلیان یزدی اپتومتريست-کارشناس ب 1359 ثبت نام قطعی
 31 زهرا  کلانتری اپتومتريست-کارشناس 1794 ثبت نام قطعی
 32 محمدامید  کلهر اپتومتريست-کارشناس B 644 ثبت نام قطعی
 33 زهرا  کمری راد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 حمزه  کمری نیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 35 علیرضا  کنانی دانشجو ثبت نام قطعی
 36 حامد  کندری اپتومتريست-کارشناس 1583 ثبت نام قطعی
 37 آیدا  کهتری اپتومتريست-کارشناس ب2117 ثبت نام قطعی
 38 نازیلا  کوپال اپتومتريست-کارشناس ب-400 ثبت نام قطعی
 39 سمیرا  کولیوندی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_2012 ثبت نام قطعی
 40 داریوش  کونانی اپتومتريست-کارشناس 2091 ثبت نام قطعی
 41 نصرت  کوهجانی اپتومتريست-کارشناس ب393 ثبت نام قطعی
 42 محمد  کی پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد 891 ثبت نام قطعی
 43 فرید  کیا اپتومتريست-کارشناس ب468 ثبت نام قطعی
 44 عطیه  کیاماری اپتومتريست-کارشناس 2357 ثبت نام قطعی
 45 پروین  کیان پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1978ب ثبت نام اولیه
 46 حسین  کیانی آسیابر اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1016 - ب ثبت نام قطعی
 47 محمد  کیانی خراجی اپتومتريست-کارشناس ب_422 ثبت نام اولیه
 48 فاطمه  کیخا اپتومتريست-کارشناس 2446 ثبت نام قطعی
 49 فاطمه  کیخا اپتومتريست-کارشناس ب_1371 ثبت نام قطعی
 50 مهسا  کیوان اپتومتريست-کارشناس 1962 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:48


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره