ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 فرحناز  یاپنگ غراوی اپتومتريست-کارشناس 591 ثبت نام قطعی
 2 مهندس علی  یارقلی سایر ثبت نام قطعی
 3 محمدرضا  یاری قلی اپتومتريست-کارشناس ب531 ثبت نام قطعی
 4 علیرضا  یاوریانفر اپتومتريست-کارشناس 679 ثبت نام قطعی
 5 خسرو  یحیوی کوچکسرایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 مهرناز  یدالهی استانه اپتومتریست-کارشناسی ارشد ??-ب ثبت نام قطعی
 7 مژگان  یزدان پناه اپتومتريست-کارشناس 386-ب ثبت نام قطعی
 8 زهره  یزدانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 حسین  یعقوبی اپتومتريست-کارشناس 570 ثبت نام قطعی
 10 آناهیتا  یگانگی اپتومتريست-کارشناس 295-ب ثبت نام قطعی
 11 رضا  یوسف زاده اپتومتريست-کارشناس 492ب ثبت نام قطعی
 12 شقایق  یوسف زاده عصرعتیق اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 فریبا  یوسفمند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 رضا  یوسفی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:14


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره