ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 وحید  قائمی دانشجو ثبت نام قطعی
 2 الهام  قائینی حصاروئیه اپتومتريست-کارشناس 1141 ثبت نام قطعی
 3 شاهین  قادری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 نگین  قادری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 ملیحه  قادری اپتومتريست-کارشناس ب_1997 ثبت نام قطعی
 6 بیتا  قادری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 زهرا  قاسم پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1621 ثبت نام قطعی
 8 وحیدرضا  قاسمپور اپتومتريست-کارشناس ب-1026 ثبت نام قطعی
 9 سحر  قاسمی اپتومتريست-کارشناس 2104 ثبت نام قطعی
 10 فاطمه  قاسمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_1765 ثبت نام قطعی
 11 فائزه  قاسمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 فاطمه  قاسمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 علی اکبر  قاسمیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 سيدپژمان  قدمگاهى اپتومتريست-کارشناس 874-ب ثبت نام قطعی
 15 پریسا  قدیمی نصیری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 16 گل شهره  قرباني اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 مسعود  قربانيان اپتومتريست-کارشناس ب-2261 ثبت نام قطعی
 18 جواد  قربانی اپتومتريست-کارشناس ب745 ثبت نام قطعی
 19 بهار  قربانی دانشجو ثبت نام اولیه
 20 فیروزه  قشونی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 21 هما  قلعه نوئی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 حمید  قلندری اپتومتريست-کارشناس 3264 ثبت نام قطعی
 23 روجا  قلی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-2065 ثبت نام قطعی
 24 علی  قلی زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 25 محمد  قنبری اپتومتريست-کارشناس 1399 ثبت نام قطعی
 26 حسین  قنبری الانق اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 27 بلدا  قنواتی اپتومتريست-کارشناس ب-667 ثبت نام قطعی
 28 لیلا  قهرمانلو اپتومتريست-کارشناس ب2314 ثبت نام قطعی
 29 زهرا  قهرماني ديزج اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 علیرضا  قوچان نیا اپتومتريست-کارشناس ب797 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:29


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره