ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 فريناز  لاكدشتي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 2 مهدی  لسانی عارفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 بشرا  لطفی اپتومتريست-کارشناس ب_1318 ثبت نام قطعی
 4 سحرلطفی  لطفی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1971 ثبت نام قطعی
 5 عیسی  لطفی اپتومتريست-کارشناس ب 1286 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:4


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره