ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سوسن  گرانمایه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 امیر  گرمابی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 حمید  گرمابی اپتومتريست-کارشناس 2154 ثبت نام قطعی
 4 ياسر  گلستاني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1750 ثبت نام قطعی
 5 راضیه  گلشن اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 امیر  گلمکانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 نسرین  گلوی اپتومتريست-کارشناس ب 1083 ثبت نام اولیه
 8 فرناز  گنجایی ساری اپتومتريست-کارشناس 2299 ثبت نام قطعی
 9 مجتبی  گنجعلی اپتومتريست-کارشناس 1850 ب ثبت نام قطعی
 10 مصطفی  گودرزیانی اپتومتريست-کارشناس ب-1265 ثبت نام قطعی
 11 راضیه  گوشه اپتومتريست-کارشناس ب1875 ثبت نام قطعی
 12 زینب  گیوه ئی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:11


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره