ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سید جعفر  ساداتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 هادی  ساسانی اپتومتريست-کارشناس ب 1921 ثبت نام قطعی
 3 ژاله  ساغری اپتومتريست-کارشناس 419-ب ثبت نام قطعی
 4 اعظم  سالارپور اپتومتريست-کارشناس ب252 ثبت نام قطعی
 5 صالحه  سالاری اپتومتريست-کارشناس 1455 ثبت نام قطعی
 6 زهرا  سالاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 فاطمه  سالاری شهربابکی اپتومتريست-کارشناس ن ب 1090 ثبت نام قطعی
 8 شیوا  سالاریان اپتومتريست-کارشناس ب-??? ثبت نام قطعی
 9 محمد جواد  سالمی اپتومتريست-کارشناس ب 293 ثبت نام اولیه
 10 مناالسادات  سالک فرد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 11 مينا  سبحاني اپتومتريست-کارشناس ب-1799 ثبت نام قطعی
 12 سارا  سبحانی اپتومتريست-کارشناس ب2111 ثبت نام قطعی
 13 صادق  سبزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 عاطفه  ستوده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 15 فرزاد  ستوده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 16 فریده  سرتل دشتی اپتومتريست-کارشناس 321 ثبت نام قطعی
 17 فاطمه  سرداری دانشجو ثبت نام اولیه
 18 فرهاد  سرهادی اپتومتريست-کارشناس 1680 ثبت نام قطعی
 19 وحید  سروراحمدی اپتومتريست-کارشناس ب 109 ثبت نام قطعی
 20 ودود  سزابین اپتومتريست-کارشناس 2252 ثبت نام قطعی
 21 فریبرز  سزابین اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 ام البنین  سعادتی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1240_ب ثبت نام قطعی
 23 فاطمه  سعید سبحانی اپتومتريست-کارشناس ب-1957 ثبت نام قطعی
 24 سارا  سلاطی اپتومتريست-کارشناس 2099 ثبت نام قطعی
 25 احمد  سلامت راد چشم پزشک ثبت نام قطعی
 26 مجتبی  سلامتی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1783 ثبت نام قطعی
 27 مهتاب  سلامى اپتومتريست-کارشناس 2271-ب ثبت نام قطعی
 28 پرویز  سلامی اپتومتريست-کارشناس ب-496 ثبت نام قطعی
 29 زینب  سلطان دهقان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 مصطفی  سلطان سنجری چشم پزشک ثبت نام قطعی
 31 معصومه  سلطانبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 32 احسان  سلطاني اپتومتريست-کارشناس 1070ب ثبت نام قطعی
 33 حاجيه  سلطاني اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 محمد علی  سلطانی اپتومتريست-کارشناس 553 ثبت نام قطعی
 35 عباس  سلطانی صومعه سایر ثبت نام قطعی
 36 فاطمه  سلمانی زاویه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 فرزانه  سليمانيفر اپتومتريست-کارشناس 223 ثبت نام قطعی
 38 زهره  سلیقه اپتومتريست-کارشناس 697 - ب ثبت نام قطعی
 39 علی اکبر  سلیمانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2283 ثبت نام قطعی
 40 مرضیه  سلیمانی فااح اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 41 سیده صدیقه  سلیمی اپتومتريست-کارشناس ب7814 ثبت نام قطعی
 42 لیلا  سلیمی بنی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 43 سهیلا  سماوات اپتومتريست-کارشناس 1324-ب ثبت نام قطعی
 44 فاطمه  سهاون اپتومتريست-کارشناس ب-26 ثبت نام قطعی
 45 سيمين  سهرابي اپتومتريست-کارشناس ب-1030 ثبت نام قطعی
 46 حامد  سهرابی اپتومتریست-دکترای حرفه ای 1551 ثبت نام قطعی
 47 زهرا  سهرابی اپتومتريست-کارشناس 1254 ثبت نام قطعی
 48 معصومه  سهرابی نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 49 مریم  سواردشتکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2078 ثبت نام قطعی
 50 عاطفه  سوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 51 حسن  سوری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 52 مهین  سیار اپتومتريست-کارشناس 326 ثبت نام قطعی
 53 مسعود  سیاه کمری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1898 ثبت نام قطعی
 54 سیدمحمدجواد  سید حسین زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 55 نرگس  سیدان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 56 مریم  سیدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 57 علی  سیف زاده سایر ثبت نام قطعی
 58 مهدی  سیفی دانشجو ثبت نام اولیه
 59 سهیلا  سیفی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 60 علی  سیفی اپتومتريست-کارشناس ب508 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:55


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره