ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مریم  صابر اپتومتريست-کارشناس ب-850 ثبت نام قطعی
 2 محمدرضا  صابری دانشجو ثبت نام اولیه
 3 زهرا  صاحبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 سید علیرضا  صادق اصفهانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 5 ناصر  صادق پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 6 مرضیه  صادق نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 امید  صادقپور مرادی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 8 عباس  صادقی اپتومتريست-کارشناس 1897 ثبت نام قطعی
 9 مهدی  صادقی اپتومتريست-کارشناس 2376 ثبت نام قطعی
 10 مسعود  صادقی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 11 طاها  صادقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 مهرداد  صادقی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1846 ثبت نام قطعی
 13 مریم  صادقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 14 علی  صادقی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 15 رضا  صادقی اندواری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 16 افسانه  صادقی میبدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 سیما  صادقیان اپتومتريست-کارشناس ب - 1687 ثبت نام قطعی
 18 اسدالله  صادقیان رنانی اپتومتريست-کارشناس ب365 ثبت نام قطعی
 19 علی  صارمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 20 ساره  صافی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 21 جواد  صالحي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 22 مهشید  صالحی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 23 سعید  صالحی اصل اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 24 شکوفه  صالحی پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1815 ثبت نام قطعی
 25 مونا  صالحی توانا اپتومتریست-دکترای حرفه ای 1427 ثبت نام قطعی
 26 یاسر  صالحی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-1658 ثبت نام قطعی
 27 بهناز  صامت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1327 ثبت نام قطعی
 28 مسعود  صانعي اپتومتريست-کارشناس 311 ثبت نام قطعی
 29 محمد  صباغی اپتومتريست-کارشناس 2242 ثبت نام قطعی
 30 حمیده  صباغی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 31 سید صابر  صحیح النسب اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1746 ثبت نام قطعی
 32 میلاد  صداقت اپتومتريست-کارشناس 2073 ثبت نام قطعی
 33 مهسا  صدری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 رامین  صدقی دانشجو ثبت نام اولیه
 35 فاطمه  صدوقی اپتومتريست-کارشناس 1229 ثبت نام قطعی
 36 فرزانه  صدیق اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 37 شباب  صدیقی اپتومتريست-کارشناس 1404 ثبت نام قطعی
 38 مريم  صفاري زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 مهدیه  صفاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 ثنا  صفايي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1159 ثبت نام قطعی
 41 علی  صفایی دانشجو ثبت نام اولیه
 42 پرویز  صفدرزاده حقیقی اپتومتريست-کارشناس 3568 ثبت نام قطعی
 43 محمد  صفری اپتومتريست-کارشناس 2141 ثبت نام قطعی
 44 مریم  صفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 45 کامران  صفری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 46 سید علیرضا  صفویان اپتومتريست-کارشناس ب - 16 ثبت نام قطعی
 47 محمداسماعیل  صمدی اپتومتريست-کارشناس 456 ثبت نام قطعی
 48 امین  صمدی اپتومتريست-کارشناس 348ب ثبت نام قطعی
 49 رسول  صمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 عاطفه  صنعتگران اپتومتريست-کارشناس 1450 ثبت نام قطعی
 51 ساجده  صنعتی مهربانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 52 مهران  صواب دوست اپتومتريست-کارشناس ب_86 ثبت نام قطعی
 53 محمد  صیادی پور اپتومتريست-کارشناس ب- ???? ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:49


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره