ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 بهزاد  غریبیان اهور اپتومتريست-کارشناس 1952 ثبت نام قطعی
 2 ارش  غفاری بهار اپتومتريست-کارشناس 2035 ثبت نام قطعی
 3 مرتضی  غفاریان خیاطی اپتومتريست-کارشناس ب-811 ثبت نام قطعی
 4 کبری  غفوری اپتومتريست-کارشناس 1393-ب ثبت نام قطعی
 5 محمد جواد  غلامپور اپتومتريست-کارشناس 377 ثبت نام قطعی
 6 خاطره  غلامي اپتومتريست-کارشناس ب1795 ثبت نام قطعی
 7 الهه  غلامی انرجان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 فاطمه  غلامی قاسمی دانشجو ثبت نام قطعی
 9 عادله  غلامیان طبرستانی اپتومتريست-کارشناس 613 ثبت نام قطعی
 10 عارفه  غمگسار خورشیدی اپتومتريست-کارشناس ب-2083 ثبت نام اولیه
 11 مژگان  غياثي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 سید علی  غیاثی اپتومتريست-کارشناس ب-2244 ثبت نام قطعی
 13 علی  غیبی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 747-ب ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:12


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره